وبلاگ یه دانشجوی پزشکی
 
قالب وبلاگ
لینک های مفید

1  در روش سانگر از چه ماده ای استفاده میشود

2  در روش ادمن از چه ماده ای استفاده میشود

3  نام 4 روش در دگرگونی پروتیین

4  کدام کرومو پروتیین نیست

سیتوکروم
هموگلوبین
ویتلین
کاتالاز

5  نام پلی الکل هایی که یک عامل الکلی آنها به عامل آلدهیدی یاکتونی تبدیل شده

6  تنها oh سمت چپ در گلوکوز روی کدام کربن قرار دارد

7  نام 2 کتوهگزوز

8  نام ساده ترین آلدهید

9  ملاک برای نوع l ,d در قند ها در شکل خطی و حلقوی؟

10  ملاک a,b در قندها؟

11  مونوساکارید ها با چه ماده ای ترکیب میشوند و اوزازون را میسازند

12  اگر هم عامل آلدییدی هم الکلی اکسید شوند چی ایجاد میشه

13  اسید های اورونیک در چه ترکیباتی وجود دارند

14  در اثر احیا شدن گلوکوز چی ایجاد میشه

15  استفاده از چه ماده ای باعث توتومری شدن قند ها میشود

16  در اثر اسید غلیظ گلوگوز به چی تبدیل میشود

17  اساس آزمایش بندیکت و فلمینگ چیست

18  ریبوز در چه مسیری تولید میشود

19  بیشتر ترکیباتی که در غضروف ها،مفاصل،قرنیه هستند از چه نوع مونوساکارید های مرکبی مملو اند

20  اسید نورآمینیک ترکیب چیاست؟

21  پیوند o گلیکوزیدی در مقابل بازها چگونه است؟

22  اگر کربن آنومری در پیوند گلیکوزیدی شرکت کند چه میشود

23  نام گذاری سلوبیوز؟

24  تفاوت ترهالوز و مالتوز؟

25  در نام گذاری دی ساکارید ها نام قندی که انتهای غیراحیاکننده دارد را در چه سمتی مینویسند؟

26  نسبت آمیلوز به آمیلوپکتین در گیاهان؟

27  دکستران بیشتر در چیا دیده میشود2تا

28  اتصالات در گلوکوز از چه نوع است

29  هر شاخه گلیکوژن به چه نوع قندی ختم میشود

30  واحد های تکراری در موکوپلی ساکارید ها چیست

31  اسید هیالورونیک واحد های تکراری اش از کدام دو مونوساکارید است

32  نام واحد های تشکیل دهنده ی دی ساکاریدی کراتان سولفات؟

33  2 تفاوت در ساختمان درماتان سولفات و هپارین؟

34  نام 5 گلیکوپروتین در سرم/

35  نام گذاری الییک اسد به روش دلتا؟

36  نام 3 اسید چرب ضروری بدن؟

37  اگر x  هیدروژن باشد نام ترکیب حاصل؟

38  در ساختمان کاردیولیپین چه داریم

39  ویژگی پلاسمولوژن چیست

40  نام پایه فسفولیپیدها؟

41  نام گروهی از اسفنگولیپیدها که در ساختمان آنها 1 اسید چرب 1 اسفنگوزین و ترکیبات n نورآمینیک اسید دیده میشود

42  اگر به جای هیدروژن در سرامید فسفوکولین قرار گیرد چی ایجاد میشه

43  گانگلیوزیدها را بر اساس تعداد چی نام گذاری میکنند

44  حاصل ترکیب کولین،اسیدفسفریک،گلیسرول و اسید چرب چیست

45  نام 4 حلقه ی پایه گذار استروییدها؟

46  کلستان ترکیب چیاست

47  آیا کلسترول انرژی زا است

48  در کربن 18،19 کلسترول چی وجود دارد

49  2 تفاوت ارگواسترول و کلسترول؟

50  نام یک پروتیین به صورت خالص؟

51  نام 6 جز یک لیپوپروتیین؟

52  98% اسید های چرب در خون به چه صورت هستند

53  تعریف کربن آلفا در اسید آمینه؟

54  تعریف اید آمینه نوع بتا؟

55  ملاک ایزومری نوع l،d در اسیدهای آمینه؟

56  خاصیت نوری اسیدهای آمینه از چی ناشی میشه

57  هیستیدین توسط چه آنزیمی به هیستامین تبدیل میشه

58  نام حاصل ترکیب کربوکسیل و آمین؟

59  گروه r در والین چیست

60  خود سیسیتئین اکسید شود چی تولید میشه

61  تفاوت هوموسیتئین با سیتئین و متیونین؟

62  اسید آسپارتیک روی کربن بتا چه گروه عاملی دارد

63  در تعیین توالی یک پروتیین کدام 2 اسید آمینه ممکن است شک دار شوند

64  گروه گوانیدین در کدام اسید آمینه وجود دارد

65  حاصل ترکیب سیترولین و آسپارتات؟

66  گاماآمینوبوتیریک اسید از کدام اسیدآمینه بدست میاید

67  کدام اسید آمینه در سنتز سروتونین نقش دارد

68  گلوتاتیون از کدام 3 اسیدآمینه تشکیل شده است

69  کارنوزین از کدام 2 اسیدآمینه تشکیل شده

70  کدام جز اسیدهای آمینه غیر قطبی نیست

آلانین
متیونین
گلایسین
پرولین

71  کدام جز اسیدهای آمینه کمیاب نیست

4 هیدروکسی پرولین
5 هیدروکسی لیزین
سلنوسیتئین
فسفوسرین

72  دسموزین مشتقی از 4 ریشه کدام اسیدآمینه است

73  کدام جز اسیدهای آمینه ای که در ساختمان پروتیین دیده نمیشود نیست

بتاآلانین
آدنوزیل متیونین
4 هیدروکسی پرولین
هموسیتئین

74  با ورود آلانین به ph=3 کدام گروه 100% مثبت است

75  با اضافه کردن oh آیا nh3 هم h میدهد در ph=3؟

76  نام ph ای در آن گروه کربوکسیل کاملا به صورت منفی و گروه آمین کاملا به صورن مثبت است؟

77  نام ph ای که در آن نصف گروه های کربوکسیل h خود را از دست دادند و نصفی ندادند

78  فرمول بدست آوردن ph ایزوالکتریک یک اسید آمینه دی آمین مونواسید؟

79  با اضافه کردن oh به اسیدآمینه آسپارتیک در ph=3 ابتدا این oh هیدروژن از چه گروهی میکند

80  نام ph ای که در آن گروه آمین اسیدآمینه آسپارتیک نصف هیدروژن داده نصف نداده؟

81  در تیتراسیون هیستیدین با اضافه کردن oh به هیستیدین اول گروه آمین کربن آلفا هیدروژن خودشو میده یا مال گروه r? چرا؟

82  نام ماده ضد التهاب که از 9 اسیدآمینه تشکیل شده؟

83  شیرین کننده مصنوعی آپارتام از کدام 2 اسید آمینه تشکیل شده

84  شروع زنجیره پپتیدی از طرف کدام عامل است

85  کیموتریپسین عامل کربوکسیل کدام اسیدهای آمینه را آزاد میکند

86  نام مهارکننده ای که بین سوبسترا و مهارکننده شباهت ساختمانی وجود دارد

87  فرمول لاین ویربرک؟

88  ضریب یا شاخص مهارکنندگی؟

89  در مهارکننده غیررقابتی شاخص مهارکنندگی در کجای فرمول لاینویربرک ضرب میشود

90  کدام مهارکننده میتواند هم با آنزیم هم با کمپلکس آنزیم-سوبسترا ترکیب شود

91  نام 5 مهارکننده برگشت ناپذیر؟

92  نام 2 اکسایم؟

93  اکسایم ها جز کدام گروه داروها اند

94  اکسایم ها روی کدام 3 گازعصبی تاثیر خوبی دارند

95  نام آنزیم هایی که از نظر عملکرد یکسان اند ولی از نظر مقاومت در برابر گرما و سرما،ph و خواص ایمونولوژیکی متفاوتند

96  نام 3 آنزیم مارکر؟

97  در یک زنجیره آنزیمی آنزیم rate limiting کدام است

98  نام آنزیمی که یک یا چند جایگاه فعال دارد

99  اگر این جایگاه های فعال آنزیم که به سوبسترا متصل میشوند همگن باشند میگویند چی دارن

100  نام معادلاتی که نوع تعاونی مثبت و منفی رانشان میدهند

1  hm3 در کجا وجود دارد

2  h3m در کجا وجود دارد

3  معادله هیل برای کدام نوع مهارکننده استفاده میشود

4  کدام پروتیین رشته ای محلول نیست

فیبرینوژن
فیبروئین
میوزین
اکتین

5  نام پروتیین رشته ابریشم که 3 اسیدآمینه گلایسین،سرین و آلانین زیاد دارد

6  نام گروه کروموپروتیینی که در زنجیره اکسیداسیون-احیا نقش دارد

7  کازیین جز کدام پروتیین هاست

8  ویتلین، ویتلنین و فسفوویتین در چی وجود دارند

9  نام نوکلئوتیدی که در متابولیسم کربوهیدرات ها نقش دارد

10  نام باز های هتروسیکلیک 9 اتمی؟

11  نام 2آمینو6اکسی پورین؟

12  در پیریمیدین ها اگر حلقه آمین داشت کدام باز است

13  نام 2و6 دی اکسی پورین؟

14  6اکسی پورین پیش ساز کدام باز نیتروژن دار اصلی است

15  پیوند بین باز نیتروژن دار و قند از چه نوع است

16  اگر باز پورین باشد در پیوند با قند h را کدام اتم میدهد

17  نام 1و3و7تری متیل گزانتین؟

18  در پیوند فسفات و قند oh را کدام اتم میدهد

19  نوکلئوزیدهای مشتق از پورین مقاوم ترند یا پیریمیدین؟

20  اسید پزودواوریدیلیک تفاوتش با نوکلئوتیدهای معمولی چیست

21  نام آنزیم سازنده camp?

22  تنها oh فروکتوز در سمت چپ روی کدام کربن است

23  نام مونوساکارید اگر گروه عاملی روی کربن انتهایی باشد؟

24  نوع مونوساکارید وقتی در کربن2 c=o داریم؟

25  آیا مونوساکاریدها به آسانی متبلور میشوند

26  تعداد کربن؟

آرابینوز
گزیلوز
سوربوز
سدوهپتولوز

27  در مورد کدام ماده کربن ماقبل آخر نوع l,d تعیین میکند

28  در مورد مونوساکارید حلقوی ملاک l,d چیست

29  نام ایزومری تصویر قند مرود نظر در آینه؟

30  اگر oh کربن1 در جهت کربن6 باشد چه نوع آنومری است

31  فرمول تعداد کل ایزومر فضایی برای قند خطی ستوز چیست

               

ادامه دارد...     

[ جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱ ] [ 19:54 ] [ مسعود میرزایی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
امکانات وب

آمارگیر حرفه ای سایت


>